Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego


TAB „Szkołą Uczącą Się”

16 czerwca 2021 r. odbyła się w Technikum Architektoniczno-Budowlanym im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie Zewnątrzszkolna Konferencja Upowszechniająca Ideę Oceniania Kształtującego. Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia fragmentów lekcji otwartych, prowadzonych przez nauczycieli z Grupy Pomocnych Przyjaciół, zapoznania się z opiniami Uczniów na temat strategii oceniania kształtującego oraz wysłuchania inspirujących referatów. Prelegentami podczas konferencji byli: mgr Łukasz Tupacz (Stosowanie celów i kryteriów w szkole ponadpodstawowej), mgr Sylwia Stepanenko (Jak „zaopiekować” cele i kryteria w czasie lekcji), mgr inż. arch. Marcin Krysiak (Informacja zwrotna i ocena koleżeńska w praktyce edukacyjnej), mgr Beata Radziszewska (Sposoby na samoocenę uczniowską), mgr inż. Katarzyna Majewska-Mrówczyńska (O zadaniach edukacyjnych teoretycznie i praktycznie), mgr Sebastian Felski (Pomysły na ewaluację zajęć) oraz mgr Izabela Dobrosielska (Współpraca z rodzicami i uczniami).

Po czterech latach inspirującej pracy w programach Całościowy Rozwój Szkoły na poziomie podstawowym i zaawansowanym, koordynowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie trafiło do elitarnego grona szkół średnich wyróżnionych tytułem „Szkoły Uczącej Się”. Asystentka Szkoły, mgr Agnieszka Karlak, wręczając tę prestiżową odznakę szczególnie podziękowała Pani Dyrektor mgr inż. Katarzynie Majewskiej-Mrówczyńskiej za innowacyjne podejście do zarządzania szkołą średnią i wizjonerskie spojrzenie na rozwój szkolnictwa zawodowego, a także liderom OK CRS2 mgr Izabeli Dobrosielskiej, nauczycielce języka niemieckiego oraz mgr Łukaszowi Tupaczowi, nauczycielowi języka polskiego za nowatorskie praktyki edukacyjne.

 


 

 UWAGA!!!

16 czerwca 2021 r. odbędzie się w naszej szkole zewnątrzszkolna konferencja upowszechniająca ideę oceniania kształtującego. Uczestnicy spotkania, oprócz wysłuchania interesujących referatów, będą mieli także możliwość obejrzenia fragmentów lekcji otwartych, prowadzonych przez nauczycieli TAB oraz wysłuchania, co mają do powiedzenia na temat strategii oceniania kształtującego sami uczniowie.

Po czterech latach inspirującej pracy w programach CRS1 (poziom podstawowy) i CRS2 (poziom zaawansowany) Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie trafi do elitarnego grona szkół średnich wyróżnionych tytułem i odznaką „Szkoły Uczącej Się”. Tego dnia będziemy mieli zaszczyt gościć m.in. przedstawicieli Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz delegację ze szkoły partnerskiej – II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu.

Serdecznie dziękujemy grupom pomocnych przyjaciół, dla których strategie oceniania kształtującego są nie tylko teoretyczną formułką, ale stylem nauczania! Bez Waszej pasji, zaangażowania i chęci modyfikacji własnego warsztatu pracy ten projekt nie miałby szans tak znakomicie się rozwijać.

Liderzy OK CRS2
mgr Izabela Dobrosielska
mgr Łukasz Tupacz 

 

 


 

 UCZYMY SIĘ UCZYĆ!
KONFERENCJA PÓŁMETKOWA LIDERÓW IX EDYCJI CRS2

W dniach 14-16 września 2020 r. odbyło się w Warszawie trzydniowe szkolenie dla Liderek i Liderów grup pomocnych przyjaciół. Wspomniane grupy tworzą nauczyciele, którzy wdrażają w swojej praktyce pedagogicznej elementy oceniania kształtującego, pragną stale poszerzać swoje kompetencje metodyczno-dydaktyczne oraz aktywnie uczestniczą w działaniach, mających na celu poprawę jakości kształcenia w placówkach edukacyjnych. 

Wrześniowe warsztaty pozwoliły nam podsumować zmiany w uczeniu się i nauczaniu na podstawie doświadczeń pierwszego roku programu. Stworzyły ponadto przestrzeń do określenia warunków i zasobów, sprzyjających osiąganiu sukcesu podczas wprowadzania idei OK w szkole. Był też czas na wymianę doświadczeń i generowanie pomysłów na radzenie sobie z trudnościami nauczycielskimi i liderskimi, związanymi z podejmowanymi przez nas innowacyjnymi działaniami dydaktycznymi.

W czasie konferencji rozmawialiśmy na temat wpływu działań nauczyciela na uczenie się uczniów (OK obserwacja), tworzyliśmy poradnik dla lidera grupy PP, dyskutowaliśmy na temat praktyki współpracy nauczycieli w ramach Rozmów o nauczaniu, a także zaplanowaliśmy koncepcję dwóch konferencji upowszechniających, które będą doskonałą okazją do podsumowania pracy w programie i zaprezentowania efektów wdrażania elementów OK w codziennej praktyce nauczycielskiej.        

IDEA OK

  • Dobra edukacja wykorzystuje i rozwija naturalne cechy i potrzeby człowieka: chęć poznawania świata, zdobywania umiejętności, troskę o otoczenie, pragnienie decydowania, działania i współpracy z innymi.
  • Szkoła powinna być miejscem, umożliwiającym efektywne uczenie się uczniów, a w szczególności rozwijać myślenie, kompetencje kluczowe i uczenie się ze zrozumieniem.
  • Szkoła powinna stać się organizacją uczącą się, a także wzmacniającą współpracę nauczycieli w zespołach!

Liderzy CRS2/IX
Izabela Dobrosielska
Łukasz Tupacz