Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

JUBILEUSZ

Czas omija miejsca, które wspominamy” 

JUBILEUSZ 90-LECIA

Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych

im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie

 

Od Prywatnej Żeńskiej Szkoły Architektury

do Zespołu Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych

im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie 

 

W październiku 2017 roku Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie obchodził 90 – lecie swojego istnienia. To piękny jubileusz tej wyjątkowej, jedynej w swoim rodzaju placówki oświatowej.

W ciągu 90 lat swej działalności warszawska Szkoła przeżywała przemiany związane z burzliwymi dziejami naszego kraju w ostatnim stuleciu. Mimo wielu niesprzyjających okoliczności, Szkoła nigdy nie utraciła własnego charakteru - zawsze kształciła młodzież zgodnie z ideą jej założycieli. Do dnia dzisiejszego jest jedną z nielicznych placówek w naszym kraju, która przygotowując młodych ludzi do pracy w zawodach związanych z budownictwem, kładzie nacisk na umiejętność sprawnego posługiwania się dokumentacją projektową.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1927 roku jako Prywatna Żeńska Szkoła Architektury, założona przez Władysława Jastrzębskiego, Mieczysława Popiela i Aleksandra Kapuścińskiego. Jej celem było kształcenie kobiet w kierunku pracy w pracowniach projektowych jako kreślarki i asystentki architektów. Dzięki takim założeniom programowym stworzono słuchaczkom możliwość zdobycia wykształcenia oraz podjęcia ciekawej i cenionej pracy. Nie ulega wątpliwości, że możliwość kształcenia otwierała przed kobietami drzwi do usamodzielnienia się i prowadzenia działalności zawodowej, odpowiadającej ich predyspozycjom.

W początkach funkcjonowania Szkoły jednym z jej pedagogów był charyzmatyczny wykładowca Politechniki Warszawskiej, profesor architektury, Stanisław Noakowski. Po jego  śmierci w 1928 r. został obrany patronem szkoły.

Podczas okupacji hitlerowskiej Szkoła, dzięki staraniom jej założyciela, podjęła działalność jako Prywatna Szkoła Budowlana II Stopnia Władysława Jastrzębskiego. Profesor Władysław Jastrzębski, prowadząc Szkołę, umożliwił wielu wykładowcom i słuchaczkom przetrwanie okupacji oraz walkę konspiracyjną.

Po wojnie działalność Szkoły została przerwana na blisko 14 lat. Jednak na skutek wytrwałych zabiegów profesora Jastrzębskiego, w 1957 roku placówka wznowiła swoją działalność jako Żeńska Szkoła Architektury. W latach sześćdziesiątych Zarząd Główny SARP objął Szkołę swoją opieką, a także ufundował doroczną nagrodę za najlepszy projekt dyplomowy.

Mimo przerwy w prowadzeniu działalności dydaktycznej Szkoła nie utraciła swojego charakteru, swojego ukierunkowania na kształcenie młodzieży w dziedzinie architektury. Także w późniejszych okresach, przy zmieniających się wymaganiach co do wiedzy i umiejętności absolwentów, podstawą nauczania była zawsze architektura, rozumiana jako kształtowanie wyobraźni przestrzennej uczniów oraz umiejętność sporządzania dokumentacji architektoniczno – budowlanej. Dlatego też tak wielu absolwentów szkoły podejmowało i podejmuje studia na kierunkach architektonicznych oraz budowlanych.

Obchody Jubileuszu 90 – lecia odbyły się w dniach 14 i 16 października 2017 r.

14 października miał miejsce zjazd absolwentów oraz byłych pracowników Szkoły. Na zjazd przybyło około 400 osób, w tym słuchaczki z lat 60. ubiegłego wieku. Wszyscy ciepło i z dużym sentymentem wypowiadali się na temat lat spędzonych w „naszej Szkole”. Wspomnieniom, anegdotom, a także opowiadaniom o dniu dzisiejszym nie było końca. Nauczyciele z satysfakcją słuchali młodych ludzi opowiadających o tym, że odnaleźli swoje miejsce w życiu zawodowym; wielu z nich pracuje jako architekci, inżynierowie budownictwa, inżynierowie instalacji sanitarnych lub w inny sposób związani są z budownictwem. Pedagogom miło jest spotkać po latach swoich uczniów i usłyszeć od nich, iż dużo zawdzięczają nauce w tej właśnie Szkole…

W drugim dniu święta Szkoły, 16 października, na uroczystą akademię przybyło wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele władz miasta, władz oświatowych, przedstawiciele firm patronujących Szkole, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy i miejscowości podwarszawskich, a także przedstawiciele Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie oraz Pani Hanna Balińska, przedstawicielka rodziny Patrona Szkoły.

Oto lista instytucji, firm, placówek oświatowych, których przedstawicieli mieliśmy zaszczyt gościć podczas obchodów Jubileuszu 90-lecia ZSABiL w dniu 16 października b. r.:

 • Biuro Edukacji m. st. Warszawy
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie
 • Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa Ognisko „Starówka”
 • Dom Pomocy Społecznej w Warszawie
 • Fundacja Veolia
 • Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 • LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry w Warszawie
 • MAICO POLAND Sp. z o.o.
 • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Muzeum Niepodległości w Warszawie
 • Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie
 • Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
 • Oddział ZNP Warszawa Śródmieście
 • PERI Polska Sp. z o.o.
 • Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
 • Polski Komitet Normalizacyjny
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 12 w Warszawie
 • PURMO
 • Tweetop Sp. z o.o.
 • Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
 • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Śródmieście
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Veolia Energia Warszawa S.A.
 • Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 w Warszawie
 • Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi
 • Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

W obchodach jubileuszowych uczestniczyli także nauczyciele, młodzież oraz rodzice. Podczas uroczystości Pani Dyrektor Katarzyna Majewska – Mrówczyńska powitała wszystkich zgromadzonych gości, a następnie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Nie obyło się również bez wręczenie nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom wyróżniającym się w pracy pedagogicznej oraz pracownikom administracyjnym i pracownikom obsługi.

Jubileusz to przede wszystkim okazja  do przedstawienia  historii Szkoły. Goście mieli okazję obejrzeć prezentacje multimedialne opracowane na podstawie materiałów archiwalnych oraz przygotowaną przez uczniów etiudę filmową, przedstawiającą dzień dzisiejszy placówki. Niezaprzeczalną atrakcją uroczystości było przygotowane specjalnie na tę okoliczność przedstawienie zatytułowane „Cafe TAB”, w którym młodzież w interesujący i dowcipny sposób przedstawiła dzieje Szkoły.

Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy jubileuszowym torcie, towarzyszyły temu  życzenia długich i owocnych lat pracy, sympatyczne rozmowy i układanie planów na przyszłość. Bardzo obiecująco przedstawia się pomysł nawiązania współpracy z Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie; współpracy ukierunkowanej na poznawanie historii, geografii i zabytków architektury Polski oraz na rozwój umiejętności rysunkowych naszych uczniów.

Goście mieli też możliwość obejrzenia przekrojowej wystawy prac uczniowskich, prezentowanej na poszczególnych kondygnacjach budynku szkolnego. Wystawa, przygotowana przez zespół nauczycieli projektowania architektonicznego przy współudziale uczniów, budziła duże zainteresowanie i podziw dla precyzji i staranności wykonywanych arkuszy i modeli różnych budowli. Uwagę przyciągały plansze ilustrujące inwentaryzację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie oraz wypukłe arkusze przedstawiające zabytki architektury, przygotowane dla Instytutu Ociemniałych w Laskach.

Dzisiaj Szkoła wciąż tętni życiem. Prowadzi nauczanie w dwóch bardzo istotnych dla gospodarki zawodach: technik budownictwa i technik urządzeń sanitarnych (według nowej klasyfikacji zawodów - technik inżynierii sanitarnej). Młodzież, łącznie 640 uczniów, uczy się w 24 oddziałach. Program nauczania, oparty na obowiązujących podstawach programowych, stwarza możliwości rozwijania wiedzy i umiejętności w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej oraz innych zagadnień zawodowych, co owocuje wysoką zdawalnością egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Jednocześnie duży nacisk kładziony na nauczanie przedmiotów ogólnokształcących, przynosi w efekcie bardzo wysoką zdawalność egzaminu maturalnego.

Uczniowie  Zespołu Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie od wielu lat biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności  Budowlanych, osiągając indywidualnie i zespołowo wysokie lokaty. Od dwóch lat prowadzone są także „Sobotnie Warsztaty Rysunku”, rozwijające umiejętności artystyczne naszych uczniów. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań, z których dużą popularnością cieszą się zajęcia sportowe, prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego. Uczniowie naszej Szkoły osiągają bardzo dobre rezultaty w rozgrywkach międzyszkolnych dzielnicy Śródmieście oraz w turniejach warszawskich.

Piękna i bogata historia Żeńskiej Szkoły Architektury jest kontynuowana w Zespole Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie. Wszyscy ludzie związani ze Szkołą, zarówno obecnie zatrudnieni nauczyciele i pracownicy szkoły, jak i ucząca się tu młodzież oraz rodzice, pracują z dużym zaangażowaniem na jej dobre imię.

p. Urszula Donten